Ääsmäe Põhikooli raamatukogu töökorralduse alused
Lugejad
– Lugejateks võivad olla kõik Ääsmäe kooli õpilased, õpetajad, töötajad.
Teenused
– Kooliraamatukogu teenusteks on kohalkasutus, kojulaenutus ja teatmeteenindus.
– Kojulaenutatavate teavikute tagastamistähtaeg on 2 nädalat, mida vajadusel pikendatakse.
– Koju ei laenutata teatmeteoseid ning väärtuslikke ainueksemplare (vaid erandjuhtudel kokkuleppel raamatukoguhoidjaga)
Õpikud, töövihikud ja muud abivahendid
– Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele võimaldab kool põhiharidust omandaval õpilasel tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.
– Õpilastele annavad õpikud, töövihikud ja lisamaterjalid klassijuhatajad koostöös raamatukoguhoidjaga septembri alguses ja tagastatakse klassijuhataja vahendusel peale õppeaasta lõppu.
– Õpilane vaatab kätte saadud õpikud üle ja teatab leitud puudustest.
– Õpikusse tuleb vastavale kohale kirjutada klass, õppeaasta ja õpilase nimi.
– Õpikule tuleb ümber panna kas kattepaber või kilekaaned.
– Töövihikud, töölehed ja muud õppevahendid saavad õpilased tasuta ja ei pea neid koolile tagastama.
– Mitmeks õppeaastaks ette nähtud õppematerjalide säilimise eest vastutab õpilane ja kool neid ei asenda (nt kontuurkaardid, ülesannete kogud).
– Õpilaste nimekirjast välja arvatud õpilane ning töösuhted lõpetanud õpetaja tagastab enne lahkumist raamatukogust laenutatud teavikud.
– Koolist lahkuv õpilane võtab ringkäigulehe, kuhu kirjutab alla ka raamatukoguhoidja.
– Õppekirjanduse tellimine toimub raamatukoguhoidja vahendusel.
Teavikute hüvitamise kord
– Kaotatud või rikutud teavikud tuleb raamatukogule hüvitada.
– Kaotatud või rikutud teavikud asendab lugeja samade või kooli raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega.
Raamatukogu kasutamine
– Lugeja kasutab raamatukogu sihipäraselt.
– Raamatukogus kehtib kooli kodukord.
– Kodukorras reguleerimata küsimused lahendatakse lugeja, raamatukoguhoidja ja kooli juhtkonna koostöös.