2019/2020  õppeaasta õppenõukogu koosolekud

16.10.2019  Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 1

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine;
 2. Kooli õppekava ning selle muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine. 

04.06.2020 Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 2

Päevakord:

 1. Klasside õppe- ja kasvatustöö tulemuste kokkuvõtted. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine ja tunnustamine;
 2. Õpilase järgmisse klassi üleviimine;
 3. Õpilase täiendavale õppetööle jätmine.

 16.06.2020 Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 3

Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamine;
 2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine;
 3. Õpilase tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel;
 4. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistuse.

28.08.2020 Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 4

Päevakord:

 1. Õpilase järgmisse klassi üleviimine;
 2. Õppeaasta kokkuvõtte läbiarutamine ja ettepanekute tegemine;
 3. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;
 4. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;
 5. Kooli üldtööplaani kinnitamine.