2019/2020  õppeaasta õppenõukogu koosolekud

23.10.2019  Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 1

Päevakord:

 1. Õppenõukogu esimehe valimine
 2. Õppenõukogu aseesimehe valimine
 3. Õppenõukogu sekretäri valimine
 4. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
 5. Kooli palgakorralduse põhimõtete läbiarutamine ja arvamuse andmine

 

14.04.2020 Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 2

Päevakord:

 1. Ääsmäe Põhikooli hindamise korraldus seoses eriolukorraga riigis

 

05.06.2020 Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 3

Päevakord:

 1. 1.-8. klassi õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine;
 2. 1.-8. klassi õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine;
 3. 1.-9. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine;
 4.  Põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.

 

 10.06.2020 Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 4

Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamine;
 2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine;
 3. Õpilase tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel;
 4. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistuse.

31.08.2020 Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 5

Päevakord:

 1. 2019/2020. õppeaasta kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja koolijuhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;
 2. Ääsmäe Põhikooli 2020/2021. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine;
 3. Ääsmäe Põhikooli õppekava läbi arutamine ja arvamuse andmine muudatuste tegemiseks;
 4. Ääsmäe Põhikooli kodukorra läbi arutamine ja arvamuse andmine muudatuste tegemiseks;
 5. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
 6. Turvalisusega seotud riskide õppe- ja kasvatustegevuses läbi arutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks.