2019/2020  õppeaasta õppenõukogu koosolekud

23.10.2019  Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 1

Päevakord:

 1. Õppenõukogu esimehe valimine
 2. Õppenõukogu aseesimehe valimine
 3. Õppenõukogu sekretäri valimine
 4. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
 5. Kooli palgakorralduse põhimõtete läbiarutamine ja arvamuse andmine

04.06.2020 Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 2

Päevakord:

 1. Klasside õppe- ja kasvatustöö tulemuste kokkuvõtted. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine ja tunnustamine;
 2. Õpilase järgmisse klassi üleviimine;
 3. Õpilase täiendavale õppetööle jätmine.

 16.06.2020 Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 3

Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamine;
 2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine;
 3. Õpilase tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel;
 4. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistuse.

28.08.2020 Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 4

Päevakord:

 1. Õpilase järgmisse klassi üleviimine;
 2. Õppeaasta kokkuvõtte läbiarutamine ja ettepanekute tegemine;
 3. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;
 4. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;
 5. Kooli üldtööplaani kinnitamine.