2020/2021  õppeaasta õppenõukogu koosolekud

8.12.2020  Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 1

Päevakord:

 1. Õppenõukogu esimehe valimine
 2. Õppenõukogu aseesimehe valimine
 3. Õppenõukogu sekretäri valimine
 4. Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse andmine muudatuste kohta
 5. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta


09.06.2021 Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 2

Päevakord:

 1. 1.-8. klassi õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine;
 2. 1.-8. klassi õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine;
 3. 1.-9. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine;
 4.  Põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.

 

 14.06.2021 Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 3

Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamine;
 2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine;
 3. Õpilase tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel;
 4. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistuse.


18.06.2021 Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 4

Päevakord

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine ja kinnitamine
 2. Põhikooli lõpetamine
 3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine
 4. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistuse


31.08.2021 Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 5

Päevakord:

 1. 2020/2021. õppeaasta kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine ja koolijuhtkonnale ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;
 2. Ääsmäe Põhikooli 2021/2022. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine;
 3. Ääsmäe Põhikooli õppekava läbi arutamine ja arvamuse andmine muudatuste tegemiseks;
 4. Ääsmäe Põhikooli kodukorra läbi arutamine ja arvamuse andmine muudatuste tegemiseks;
 5. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
 6. Turvalisusega seotud riskide õppe- ja kasvatustegevuses läbi arutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks.