2018/2019 õa

13.11.18  Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 1

Päevakord:

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine;
  2. Muudatused kooli õppekava üldosas;
  3. Muudetud kooli õppekava kinnitamine;
  4. Muudatused kooli kodukorras;
  5. Muudetud kooli kodukorra kinnitamine;
  6. Muudatused kunsti ainekavas.

18.12.18  Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 2

Päevakord:
Kooli põhimääruse läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli põhimääruse ning selle muudatuste kohta.

15.01.19  Ääsmäe Põhikooli õppenõukogu nr 3

Päevakord:
Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta.