Tulekul on e-õppepäev

Ääsmäe Põhikoolis toimub reedel, 13. novembril juba neljandat korda e-õppepäev. Sel päeval ei toimu õppetöö koolis, vaid õpilased teevad neile antud ülesandeid kodus.

Õpilased saavad e-õppepäeva tööülesanded oma klassi- või aineõpetajatelt, kas eKooli vahendusel või töölehel.

Õpilased esitavad enda kodus tehtud töö vastavalt tööjuhendile.

E-õppepäeva eesmärgid on:

1) aitab meelde tuletada ja kasutada distantsõppel omandatud digipädevusi;

2) loob eeldused kaasaegsete võimaluste paremaks rakendamiseks õppeprotsessis;

3) kujundab õpilastes vastutus- ja kohusetunnet, loovust ning koostööoskust;

4) kinnistab oskust kasutada õppetöö eesmärgil iseseisvalt digitaalseid materjale;

5) arendab suutlikkust oma aega planeerida ja plaani järgida.

Huviringide ja pikapäevarühma tööd sel päeval ei toimu.

Palun teatage 12. novembriks klassijuhatajale, kas teie lapsel on võimalus iseseisvalt kodus õppida ning kas tal on võimalus kasutada internetti. Kui lapsel ei ole võimalus sel päeval kodus õppida, siis saab ta ka koolis oma tööd teha.

Õpetajatel on 13. novembril koolituspäev.

Riina Kink
õppealajuhataja