Valikained

Folkloor
Folkloori lisatund 1.-4. klassis (igas klassis 35 tundi aastas) toetab rahvusliku ja Eesti kodaniku identiteedi, eneseväljenduse ning loovuse kujunemist.
Folklooritund on vajalik õpilase silmaringi ja maailmatunnetuse avardamiseks ja erinevate õppeainete (muusika, looduslugu, emakeel, liikumine) seoste mõistmiseks.  Pillimäng leiab Ääsmäe koolis väljundi folkloori tunnis.
Lisatund annab võimaluse rahvalike mängude kaudu ka liikumiseks ning toetab lapse füüsilist arengut ning hea enesetunde saavutamist.
Informaatika
Ääsmäe Põhikoolis saab õppida informaatikat valikainena 5. klassis (35 tundi õppeaastas).
Arvuti ja interneti igapäevane kasutamine õppetöös algab tänapäeval oluliselt varem kui 10 aastat tagasi, mistõttu koolitööks vajalikud IKT baaspädevused tuleb õpilastes kujundada hiljemalt teise kooliastme lõpuks. Baaspädevused hõlmavad lisaks tavapärasele infootsingule, esitluste ja tekstidokumentide koostamisele ka koolis kasutatavate infosüsteemide ja suhtlusvahendite (nt e-kool, e-post, kooli koduleht, õpihaldussüsteem) turvalist kasutamist. Infotehnoloogia kasutamise oskus on üks põhilisi töö tõhustamise vahendeid, sellest on saanud kaasaegse infoühiskonna oluline kirjaoskus, mille riigi arengu ja kodanike sotsiaalse mobiilsuse tagamiseks peavad omandama kõik õpilased. Infotehnoloogia-alaste pädevuste kujundamine toetab õpilaste aineüleste vald­konna­pädevuste saavutamist.
Informaatika kui eraldi õppeaine põhieesmärgiks on tagada riiklikus õppekavas määratud infotehnoloogia-alaste pädevuste kujunemine.
A-võõrkeel inglise keel
2. klassis õpitakse inglise keelt kolm tundi nädalas.Varajane keeleõpe tagab loomuliku suhtlemisoskuse inglise keeles ja toetab igati õpiharjumuste kujunemist. Tugev baasoskus I kooliastmes tagab edaspidise edukogemuse vanemates klassides.
3. klassis süvendatud inglise keele õpe kinnistab 2. klassis õpitut. Tänu sagedasele materjali kordamisele tunneb õpilane ennast võõrkeelt kasutades julgelt ja kindlalt, mis on eriti oluline suulise väljenduse puhul.
4. klassi üks lisatund nädalas  aitab   süvendatult arendada õpilastes  eneseväljendusoskust ja  lugemisoskust, anda õpilastele esimese projektitöö kogemuse.
7. klassis on üks inglise keele tund valikaineks, sest Ääsmäe kool osaleb rahvusvahelises kirjavahetusprojektis.
B-võõrkeel vene keel
6. klassis 35 lisatundi õppeaastas vene keeles on mõeldud  huvi tekitamiseks vene kultuuri ja keele õppimise vastu. Oluline on leida valdkondi, kus laps saab kasutada ja näidata oma oskusi vene keeles.
Eesti keel
4. klassis on vajalik lisaks 35 eesti keele tundi aastas, sest see võimaldab kinnistada juba varem õpitut ning loob baasteadmised edaspidiseks.
Matemaatika
1.klassis 1 lisatund  nädalas (35 tundi aastas) võimaldab läbi mängude ja erinevate praktiliste tööde paremini kinnistada õpitud mõisteid ja seoseid. Samuti annab lisatund võimalusi aruteludeks, tekstülesannetes erinevate lahenduste leidmiseks ning  loogika- ja nuputamisülesannete lahendamiseks.
4. klassis on vajalik  lisa 35 matemaatikatundi aastas, sest see aitab kinnistada varemõpitut ning luua seoseid uute teemadega.
5. klassis 35 matemaatika lisatund on õpitulemuste parema saavutamise eesmärgil.
9. klassi 35  matemaatika lisatundi aastas (1 tund nädalas) on mõeldud eelkõige põhikooli matemaatika lõpueksami edukaks sooritamiseks.
Ajalugu
5. klassi lisatunnid on pühendatud Eesti ajalooga seotud teemadele ja tegevustele. Ainekavas ette nähtud teemad läbitakse ja pädevused saavutatakse samuti Eesti ajaloo raames.
Eesti ajalooga põhjalikumalt tutvumine aitab kaasa  õpilaste väärtuspädevuse kujunemisele tähtsustades õpilast ümbritsevat keskkonda ja kultuuri. Lisaks arendab Eesti ajaloo süvendatult õppimine huvi Eesti mineviku ja tuleviku vastu ning väärtustab Eestit ja selle elanikke tutvustades õpilasele lähemalt Eesti ajalugu mõjutanud ja suunanud inimesi ning sündmusi Eestis ja naabermaades.
Bioloogia, geograafia
7. klassis on nädalas lisaks üks bioloogia või geograafia tund (1. poolaastal geograafia, teisel poolaastal bioloogia).
Bioloogia-geograafia on eelkõige eksperimentaalteadused ja seega on teooria kõrval oluline osa vaatlustel, eksperimentidel ning õppekäikudel, et kujundada terviklikku loodusteaduslikku maailmapilti. Lisatund annab võimaluse rohkem tundides pöörata tähelepanu praktilistele töödele, uurimuslikule õppele ja IKT oskuslikule rakendamisele. Lisaks võimaldab see võimaluse viia õpet rohkem koolimajast välja, nt looduskeskkonda või muuseumi.
Esinemisõpetus
8. klassis lisatund aastas eesmärgiga pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust, sh eneseväljenduse arendamist.