Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2018-2019 õa

  1. Iga õpilane omandab õppekava oma võimetele vastavalt

–           Õpimotivatsiooni hoidmine (säilitamine)

–           HEV õpilaste arengu toetamine

 

  1. Motiveeriv õpikeskkond

–           Õppetegevuse mitmekesistamine

–           Õpilaste digipädevuste arendamine

 

  1. Turvaline õppekeskkond

–           Aktiivsete vahetundide kavandamine

–           Kahe ülekoolilise projekti KiVa ja Vaikuseminutite rakendamine

 

  1. Karjääriõpetus toetab õpilaste edasisi valikuid

–           Kooli vilistlaste kaasamine (projekti Tagasi Kooli raames, edasiõppimisvõimaluste tutvustamine jms)

–           Karjäärinõustamissüsteemi täiustamine