Kooli väärtused

Koostöö
Vastutus
Hoolivus
Loovus

Ääsmäe Põhikool on arenev kool, kus antakse heatasemelist põhiharidust ning igapäevases õppetöös lähtutakse põhimõttest „Igaüks on oluline!“. Kodulähedases koolis on loodud õppimisvõimalused kõigile lastele

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 

Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on aidata kaasa õpilase kasvamisele vastutustundlikuks inimeseks, kes tuleb toime muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas, juhindudes oma valikutes ja tegudes üldinimlikest ja ühiskondlikest väärtustest.
Kooli ja klassi tasandil õpetust kavandades ja tegelikus õppeprotsessis lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

● luuakse tingimused kõigi õpilaste ja iga õpilase arengu toetamiseks;
● kaasatakse õpilane ja lapsevanem õpilase õpiteed puudutavate küsimuste arutamisse ja selle üle otsustamisse;
● kehtestatakse üldised nõuded kõigile õpilastele;
● õpetust varieeritakse õpilaste erinevatest võimetest ja haridusvajadustest lähtuvalt;
● hoitakse ja toetatakse õpilase õpihuvi;
● õppe- ja kasvatusprotsess pakub mitmekesiseid õpikogemusi (ainetunnid, muuseumitunnid, õppekäigud, loovtööd jms), õpetus on süsteemne ja terviklik, õpetuslik ja kasvatuslik aspekt on tasakaalustatud;
● õppimisel ja õpetamisel on keskne õpilase kaasamine õppeprotsessi, aktiivõppemeetodite rakendamine.

Kooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.
Kool aitab kaasa põhiliste väärtushoiakute kujunemisele. Õpilane mõistab oma tegude aluseks olevaid väärtushinnanguid ja tunneb vastutust tegude tagajärgede eest. Koolis luuakse alus enese määratlemisele eneseteadliku isiksusena, perekonna, rahvuse ja ühiskonna liikmena, kes suhtub
sallivalt ja avatult maailma ja inimeste mitmekesisusse.
Kool aitab õpilasel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning tagab valmisoleku õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks. Kooli lõpetanud noorukil on arusaam oma tulevastest rollidest perekonnas, tööelus, ühiskonnas ja riigis.
Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kogu kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu elukeskkonna ühistoime tulemusena.
Kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast pööratakse õpetuses ning kasvatuses erilist tähelepanu rahvakultuurile (õppeaine folkloor, rahvatants, pillimäng).

 

* Väljavõte Ääsmäe Põhikooli Õppekavast