Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2019-2020 õa
 1. Iga õpilane omandab õppekava oma võimetele vastavalt
 • Õpimotivatsiooni hoidmine (säilitamine).
 • Õpilaste võimetekohase õpetamise toetamine.
 • Lugemise populariseerimine.
 • Väärtuskasvatuse lõimimine kooli õppekava ning õppe- ja kasvatustegevusega.
 1. Motiveeriv õpikeskkond
 • Õppetegevuse mitmekesistamine.
 • Õpilaste digipädevuste arendamine.
 1. Turvaline õppekeskkond
 • Aktiivsete vahetundide kavandamine.
 • Osalemine projektides KiVa, Vaikuseminutid, “Liikuma kutsuv kool”.
 • Puhkenurkade loomine koolimajas.
 1. Karjääriõpetus toetab õpilaste edasisi valikuid
 • Kooli vilistlaste kaasamine (projekti Tagasi Kooli raames edasiõppimisvõimaluste tutvustamine jms).
 • Karjäärinõustamissüsteemi täiustamine.