Erasmus+ projekt „Erivajadus kaasavas hariduses“

Projekti laiema eesmärgi raames  tõhustub töö erivajadustega lastega meie koolis. Õpetajad ja erispetsialistid saavad juurde uusi teadmisi ja oskusi, mille tulemusena suureneb nende omavaheline koostöö, abistamaks seeläbi nii erivajadustega kui ka tavaõpilasi koolis paremini toime tulema. Veel ühe eesmärgina luuakse projektis osalejate poolt koolitustelt saadud praktiliste teadmistega klassiruumis ja koolis üldiselt kekskkond, mis soodustab sotsiaalsete oskuste õppimist ja omandamist.
Praktilised teadmised ja võtted sotsiaalsete oskuste õpetamisest lastele oleks aluseks käitumisprobleemide ennetamisele ja vähendamisele koolikeskkonnas kui ka lastele endile eakaaslaste seas väljaspool kooli. Samuti aitab sotsiaalsete oskuste õpetamine vähendada erivajadustega laste tõrjutust ning tõsta nende enesekindlust lävimaks teiste eakaaslastega. Projekt aitab erivajadustega õpilastega tegelevatel erispetsialistidel ja õpetajatel õppida juurde uusi meetodeid ja võtteid, andes neile õpilastele suuremat tuge ja eduelamust tulemaks toime igapäevase õppetööga.
Kirjutamisoskus on üks olulisi aspekte õppetöös. Erivajadustega õpilastele on see osa õppeprotsessist tihti raske. Kasutades uusi ja huvitavaid meetodeid, sealhulgas IKT vahendeid, on laste huvi õppetöö vastu tunduvalt suurem. Üheks projekti eesmärgiks on ka see, et projektis osalejad õpivad tundma uut meetodit, kuidas õpetada erivajadustega õpilastele kirjutamist läbi pildimaterjali kasutades selleks kaasaegseid infotehnoloogia- ja digitaalmeedia võimalusi. Samuti on eesmärgiks, et osalejad õpivad tundma uuenduslikke meetodeid keeleõppes, aidates paremini viia läbi võõrkeele tunde klassis, kus on erineva võimekuse ja erivajadustega õpilased.
Erasmus+ projekti raames osales kooli logopeed Siiri Kliss 19.-25.02.2017 rahvusvahelisel koolitusel „Visual Narrative & ICT Enhanced Classroom“ Malagas, Hispaanias.
Koolituse sisuks oli erinevate visuaalsete narratiivide loomine kasutades selleks IKT vahendite. Koolitusel omandati teoreetilisi teadmisi viuaalsetest narratiividest, nende soesest õppematerjali paremaks omandamiseks ja kinnistamiseks ning praktilisi oskusi visuaalsete narratiivide loomiseks läbi foto- ja videotöötlusprogrammide, koomiksiäppide.
Koolitusel oli osalejaid erinevatest Euroopa riikidest – Suurbritanniast, Portugalist, Rumeeniast, Hispaaniast.
Kooli psühholoog Ivita Aadli käis 2017 juuli-august Erasmus + programmi raames Iirimaal koolitusel. Koolituse teema oli ”Grupidünaamika ja sotsiaalsed oskused klassiruumis”. Kursuse eesmärk oli anda teadmisi grupis toimuvatest protsessidest/dünaamikast ja sotsiaalsetest oskustest ning kuidas neid teadmsi kasutada klassiruumis. Anda oskusi grupis toimuvate protsesside jälgimiseks ning kuidas kujundada paremat kooli ja klassiruumi kliimat. Kursus koosnes suuremas osa praktilistest harjutustest, seejärel loengutest, enesereflektsioonist ja grupi aruteludest.
Kursusel osalesid õpetajad Eestist, Soomest, Kreekast, Portugalist, Hispaaniast ja Itaaliast.