Tulekul on e-õppepäev

Ääsmäe Põhikoolis toimub neljapäeval, 30. novembril e-õppepäev. Sel päeval ei toimu õppetööd koolis, vaid õpilased teevad neile antud ülesandeid kodus. Õpilased saavad e-õppepäeva tööülesanded oma klassi- või aineõpetajatelt, kas eKooli vahendusel või töölehel. Õpilased esitavad enda kodus tehtud töö vastavalt tööjuhendile.

E-õppepäeva eesmärgid on:

1) aitab meelde tuletada ja kasutada omandatud digipädevusi;
2) loob eeldused kaasaegsete võimaluste paremaks rakendamiseks õppeprotsessis;
3) kujundab õpilastes vastutus- ja kohusetunnet, loovust ning koostööoskust;
4) kinnistab oskust kasutada õppetöö eesmärgil iseseisvalt digitaalseid materjale;
5) arendab suutlikkust oma aega planeerida ja plaani järgida.

Kooli huviringide ja pikapäevarühma tööd sel päeval ei toimu. Teised huviringid toimuvad (va kui juhendajad muud otsustavad).

23. novembriks teatavad lapsevanemad klassijuhatajale õpilaste nimed, kellel ei ole sellel päeval võimalik kodus õppetööd teha.
Sellisel juhul võimaldatakse õpilastele õppimine koolis ja tellitakse koolilõuna.