VEPA Käitumisoskuste Mäng Ääsmäe Põhikoolis

Alates 2020 on meie kool liitunud VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga, mille eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengule.  Meie koolis rakendavad VEPA metoodikat õpetajad Merle Laretei ja  Elen Anger.

VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s (Good Behavior Game) ja mille mõju lapse käekäigule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis rakendatakse VEPA metoodikat alates 2014/2015. õppeaastast. VEPA metoodika koolituse on läbinud rohkem kui 800 õpetajat enam kui 115 koolist üle Eesti.

VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste võtete abil õpetatakse lastele eneseregulatsiooni. Eneseregulatsioon on oskuste kogum, mis hõlmab keskendumist, tähelepanu ümberlülitamist, paindlikkust, püsivust, toimetulekut tugevate tunnetega ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. VEPA puhul on suur rõhk pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele, mis toetab laste sotsiaalset ja emotsionaalset kompetentsi.

2017. aastal Eestis läbiviidud VEPA metoodika mõju-uuring on tõestanud, et VEPA rakendamine vähendab käitumisprobleeme klassis ja parendab laste hakkamasaamist tunnis. Rohkem infot VEPA mõju-uuringu kohta leiab Tervise Arengu Instituudi noremteaduri Karin Streimanni esinemisest.

Arenenud eneseregulatsioon ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused omavad suurt mõju inimese käekäigule ja heaolule. Uuringutega on tõestatud, et VEPA rakendamine algklassides aitab ennetada sõltuvuste teket, koolist väljalangemist ja agressiivset käitumist noorte seas. Meie kooli jaoks on väga oluline VEPA metoodika tõhus ennetav mõju.

Lastele meeldivad kõige rohkem VEPA elementidest käemärgid, taimer ja Memme vigurid. Õpetajad on pannud tähele, et VEPA elementide kasutamine tundides  aitab lastel paremini oma tähelepanu koondada ja keskenduda, samuti on paranenud tunnis töö meeleolu. Meie kooli põhiväärtused on hoolivus, loovus, vastutus ja koostöö  ning VEPA rakendamine aitab meie väärtusi kinnistada.

Metoodika omandamiseks läbivad õpetajad õppeaasta jooksul kolmepäevase koolituse ning saavad jooksvalt ka VEPA mentori toetust. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja  nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes.  Kui õpetajal on VEPA metoodika käes, siis ta võib seda rakendada veel mitme aasta jooksul, et  pakkuda tuge erinevatele lastele ja luua oma klassis turvalist, sõbralikku ja õppimisele orienteeritud õhkkonda, nagu nt teeb seda õpetaja  Merle Laretei.

Rohkem informatsiooni VEPA metoodika kohta leiate VEPA kodulehelt ja Facebooki lehelt. Lapsevanematele võib pakkuda huvi brošüür VEPA kodu.