Õppetöö paindlik korraldamine Ääsmäe Põhikoolis distantsõppena

Vastavalt valitsuskabineti otsusele 13.03.2020 seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgeb Ääsmäe Põhikool uksed alates esmaspäevast, 16.03.2020 ning läheb üle distantsõppele.

Õppetöö korraldamisel distantsõppena lähtume koolis kokku lepitud alustest.

  1. Teavitame esimesel võimalusel lapsevanemaid ja õpilasi, mil viisil õppetöö kooli kinnioleku ajal korraldatakse.
  2. Infokanaliks on eKool ja kooli kodulehekülg https://aasmaekool.ee/.
  3. eKoolist leiab õpiülesanded (Õppetöö osast tunnikirjeldused, Ülesanded osast kodutööd) ja jooksva info (nt kuidas ja millal saab õpilane vajadusel õpetajalt abi ja selgitusi küsida; kuidas, millal ja millises vormis toimub õpiülesande esitamine, tagasisidestamine).
  4. Arvestame õpiülesande sooritamise võimaliku ajaga, et vältida nii õpilaste ala- kui ka ülekoormust.
  5. Arvestame õppetöö planeerimisel sellega, et kõigil õpilastel ei pruugi alati olla ligipääsu vajalikule tarkvarale või digiseadmetele.
  6. Õppematerjalid on/võivad olla paberkandjal (õpik, töövihik, vihik, töölehed, õpimapp jms).
  7. Õppetöö paindlikul korraldamisel on abiks digitaalsed õppematerjalid või -vahendid, mida saab valida vastavalt vajadusele ja võimalustele.
  8. Lisaks õppetööle ei toimu koolis ka ringitunde ja Suletud on Ääsmäe raamatukogu, noortekeskus, spordisaal ja kooli staadion.
  9. Iga kahe nädala järel hindab Vabariigi Valitsus olukorda ja teeb otsuse distantsõppe perioodi pikendamise kohta.